+420 544 226 851    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

impress
Your Store Slogan Here
×
 x 

košík je prázdný
Shopping cart
košík je prázdný

Obchodní podmínky
společnosti HP KARTON, s.r.o., IČO: 26913241
se sídlem Sivice 511, Pozořice, 664 07


Obchodní společnost HP KARTON, s.r.o., IČO: 26913241, se sídlem Sivice 511, Pozořice, 664 07, která je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44939 (dále v textu též HP KARTON či také Prodávající) je společností, která se zabývá zpracováním a prodejem kartonáže z vlnitých lepenek s vlnou B, C, E, popř. jejich kombinacemi a kartonáže z hladkých lepenek. Obchodní společnost HP KARTON vydává tímto Obchodní podmínky (dále v textu též Obchodní podmínky nebo také OP), jimiž se řídí obchodní vztahy mezi obchodní společností HP KARTON, touto společností jako prodávajícím, a jejími zákazníky – kupujícími (výlučně právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami - tzv. OSVČ), založené Rámcovou kupní smlouvou (případně Kupní smlouvou), pokud není smluvními stranami v Rámcové kupní smlouvě (nebo v Kupní smlouvě) výslovně dohodnuto jinak.

I.
Platnost obchodních podmínek

1.1.    Není–li smluvními stranami v Rámcové kupní smlouvě nebo v Kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy nebo Kupní smlouvy, přičemž tyto Obchodní podmínky upravují podmínky prodeje předmětu koupě (zboží) prodávajícím – obchodní společností HP KARTON.
1.2.    Veškeré změny, doplnění a jakékoliv dodatky těchto Obchodních podmínek či uzavřené Rámcové kupní smlouvy nebo Kupní smlouvy (obojí dále též „Smlouvy") mohou být realizovány výlučně písemnou formou, jinak jsou neplatné.
1.3.    Odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.4.    Obchodní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou nebo se od těchto Obchodních podmínek odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi společnost HP KARTON písemně vyjádří souhlas.
1.5.    Okamžikem uzavření Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ústní ujednání smluvních stran či písemná ujednání, která byla nahrazena jiným ujednáním ve Smlouvě.
1.6.    Znění těchto Obchodních podmínek je Kupujícímu předkládáno v dostatečném časovém předstihu před podpisem Smlouvy tak, aby měl Kupující dostatek času se s těmito Obchodnímu podmínkami seznámit. Kupující je srozuměn s tím, že závazkový vztah založený Smlouvou se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí.

II.
Definice pojmů

2.1.    Smlouvou se rozumí Rámcová kupní smlouva nebo Kupní smlouva uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2.2.    Prodávajícím se rozumí obchodní společnost HP KARTON, s.r.o., IČO: 26913241, se sídlem Sivice 511, Pozořice, 664 07, která je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44939.
2.3.    Kupujícím se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která není spotřebitelem, tzn. jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
2.4.    Na smluvní vztahy, v nichž je kupujícím fyzická osoba – spotřebitel, jímž se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, se tyto obchodní podmínky nepoužijí.
2.5.    Zákazníkem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí potenciální Kupující.
2.6.    Smluvními stranami se pro účely těchto OP rozumí Prodávající a Kupující.
2.7.    Zbožím (předmětem koupě) se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí předmět koupě, tj. kartonáže z vlnitých lepenek s vlnou B, C, E, popř. jejich kombinacemi, a kartonáže z hladkých lepenek jakož i další výrobky nabízené prodávajícím.

III.
Smlouva, práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Prodej Zboží Prodávajícím Kupujícímu je možný jen na základě řádně uzavřené Smlouvy, přičemž Smlouva má obligatorně písemnou formu. Smlouva se bude řídit právním řádem České republiky.
3.2.    Smlouvou se Prodávající na straně jedné zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě a které je specifikováno ve Smlouvě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se na straně druhé zavazuje, že věc Zboží od Prodávajícího převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
3.3.    Smlouva je uzavřena, jakmile si smluvní strany ujednaly její obsah.
3.4.    Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke Zboží v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
3.5.    Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující je odpovědný za jím požadované technické a jiné parametry předmětu koupě, které deklaroval Prodávajícímu a které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo její příloze.
3.6.    Kupující svým podpisem Smlouvy potvrzuje, že si údaje o Zboží (předmětu koupě) uvedené ve Smlouvě přečetl, zkontroloval je a bezvýhradně s nimi souhlasí. Kupující je zejména povinen zkontrolovat, zda má Zboží (předmět koupě) jím požadované parametry.
3.7.    Součástí Smlouvy je cenová nabídka obsahující specifikaci Zboží požadovaného Kupujícím. Je-li předmětem Smlouvy Zboží podle bodů 3.8 a 3.9. tohoto článku, potom je součástí Smlouvy specifikace Zboží dle těchto ustanovení.
3.8.    Je-li předmětem Smlouvy dodávka Zboží, které bude vyráběno podle individuálních požadavků a specifikace Kupujícího, předloží Prodávající Kupujícímu ke kontrole nejdříve vzor nového typu Zboží zhotovený dle požadavků Kupujícího uvedených v písemné objednávce Kupujícího (dále také jen „Vzor“), přičemž Kupující takový nový typ Zboží odsouhlasí a to tak, že se na schválený Vzor podepíše. Takto schválené Vzory budou poté považovány za nedílnou součást Smlouvy jako její přílohy obsahující specifikaci požadavků Kupujícího. Veškeré náklady na výrobu výsekových nástrojů pro výrobu nových typů Zboží požadovaných Kupujícím nese v plné výši Kupující.
3.9.    Bude-li předmětem Smlouvy dodávka Zboží, které bude vyráběno podle individuálních požadavků a specifikace Kupujícího spočívající v grafické úpravě Zboží, tj. v jeho potisku, Kupující předá Prodávajícímu grafické podklady (použitelné a zpracované v elektronické podobě), na základě kterých Prodávající zajistí konečné zpracování grafiky. Po vytvoření finálního grafického náhledu předloží Prodávající Kupujícímu vzor Zboží s grafickou úpravou, přičemž Kupující takový nový typ Zboží s grafickou úpravou odsouhlasí a to tak, že se na schválený Vzor podepíše. Takto schválené Vzory budou poté považovány za nedílnou součást Smlouvy jako její přílohy obsahující specifikaci požadavků Kupujícího. Veškeré náklady na výrobu tiskových polymerů pro výrobu nových typů Zboží požadovaných Kupujícím nese v plné výši Kupující.
3.10.    Kupní smlouva je perfektní v okamžiku, kdy je včetně všech jejích příloh odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.
Termín a místo plnění (dodání Zboží)

4.1.    Místo a termín dodání Zboží jsou uvedeny ve Smlouvě.
4.2.    Dodáním Zboží se rozumí jeho doručení na místo plnění uvedené ve Smlouvě. Není-li takové místo určení ve Smlouvě uvedeno, platí, že Zboží je dodáno Kupujícímu v okamžiku, kdy je připraveno k odběru v sídle Prodávajícího. O připravení Zboží k odběru bude Kupující Prodávajícím vyrozuměn (prostřednictvím e-mailu, faxu) a to nejméně jeden pracovní den před termínem dodání Zboží.
4.3.    V případě, že místem dodání a převzetí Zboží je sídlo Prodávajícího a Kupující Zboží nepřevezme ani do 3 pracovních dní od vyrozumění Prodávajícího o tom, že Zboží je připraveno k předání, má se zato, že Kupující u Prodávajícího sjednal přepravu Zboží ze sídla Prodávajícího do sídla Kupujícího. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu Zboží ve výši 15,-Kč/1 km + DPH a to na základě faktury vystavené Prodávajícím, přičemž cena za dopravu Zboží je splatná do 7 dnů od data vystavení daňového dokladu, který Prodávající zašle Kupujícímu. Po dobu, kdy bude Zboží uloženo ve skladovacích prostorách Prodávajícího, je Prodávající  oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní poplatek za skladování ve výši 20,-Kč za každý započatý den skladování Zboží + DPH za jednu paletu.
4.4.    Kupující je povinen Zboží v místě jeho dodání převzít a písemně potvrdit Prodávajícímu převzetí Zboží včetně palet, na nichž je Zboží dodáno, na dodací list, popř. na jakýkoli jiný průvodní doklad, přičemž je povinen uvést ke svému jménu tiskacím písmem firmu, jméno a příjmení přejímající osoby a číslo jejího občanského průkazu, případně rodné číslo. Osoba přebírající Zboží za Kupujícího je současně povinna na výzvu Prodávajícího doložit písemné oprávnění udělené Kupujícím k převzetí Zboží (např. písemnou plnu moc atd.).
4.5.    Prodávající je povinen dodat Zboží ve Smlouvou dohodnutých termínech, jakosti, provedení, která odpovídají všeobecně závazným právním předpisům. Kupující je povinen toto Zboží v plném rozsahu dodávky převzít, přičemž smluvními stranami byla dohodnuta množstevní odchylka dodaného Zboží od množství Zboží dohodnutého ve Smlouvě +-5%.
4.6.    Termín dodání Zboží dohodnutý smluvními stranami ve Smlouvě není Prodávající povinen dodržet v případě, že:
  - Kupující bude v prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu, bylo-li zaplacení zálohy smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuto
  - Kupující bude v prodlení s plněním jiné své povinnosti dohodnuté ve Smlouvě nebo uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
4.7.    Pokud Kupující nesplní předpoklady pro dodržení termínu dodání Zboží (předmětu koupě), má Prodávající právo o dobu prodlení Kupujícího se splněním předmětných předpokladů jednostranně prodloužit dohodnutý termín dodání Zboží a to o stejný počet dnů, o jaký je Kupující v prodlení se splněním své povinnosti (např. zaplacením zálohy, bylo-li to smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuto). Pokud Kupující nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě stanovené mu za tím účelem písemně Prodávajícím, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu takto vzniklou škodu.
4.8.    Prodávající má právo na přiměřené prodloužení lhůty dodání Zboží také v případě, že k jeho prodlení dojde v důsledku vyšší moci (tzv. vis maior).


V.
Kupní cena, platební podmínky, sankční ujednání

5.1.    Kupní cenou se rozumí kupní cena uvedená ve Smlouvě.
5.2.    Kupní cenu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu po předání a převzetí zboží, přičemž podkladem pro zaplacení kupní ceny je daňový doklad vystavený Prodávajícím a předaný Kupujícímu spolu se Zbožím, jehož nedílnou součástí jako jeho Příloha bude dodací list odsouhlasený Kupujícím. Kupní cena je splatná do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu, není-li ve Smlouvě dohodnuta jiná lhůta splatnosti. V případě zaplacení zálohy bude tato zúčtována v konečném daňovém dokladu.
5.3.    Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za dodané Zbožím ve lhůtě splatnosti. Závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání dlužné částky na účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu, případně úhradou v hotovosti do pokladny Prodávajícího.
5.4.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou dohodnuté zálohy ceny zboží, je Prodávající oprávněn přerušit dodávky zboží Kupujícímu. Současně se o dobu prodlení posouvá dohodnutý termín dodání zboží.
5.5.    V případě prodlení Kupujícího s placením jakékoliv části kupní ceny o dobu delší než jeden měsíc, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
5.6.    Prodávající je oprávněn navýšit sjednanou kupní cenu v těchto případech:
       - při změně technických či jiných požadavků Kupujícího na předmět plnění
       - při změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na sjednanou kupní cenu. 
       - jestliže vlivem růstu světových cen surovin dojde ke zvýšení cen hlavních surovin sloužících k výrobě zboží o více jak 5%. V takovém případě se smluvní strany zavazují upravit kupní cenu uvedenou ve Smlouvě, přičemž Kupující musí být na tuto skutečnost písemně upozorněn alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že Kupující nebude s navrhovaným a kvalifikovaným zvýšením kupních cen souhlasit, má právo od smlouvy písemně odstoupit. V takovém případě Kupující zaplatí Prodávajícímu původně sjednanou kupní cenu za dosud dodané zboží a odůvodněně vynaložené náklady, které prodávajícímu s odstoupením od smlouvy prokazatelně vznikly.
5.7.    V případě, že si smluvní strany ve Smlouvě dohodly na zaplacení zálohy na kupní cenu, potom před úhradou zálohy na kupní cenu není Prodávající povinen splnit smlouvu. Záloha je vždy splatná na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. V případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou zálohy na kupní cenu déle než 30 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
5.8.    Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou zálohy nebo kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za den prodlení Kupujícího. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
5.9.    Při prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Zboží za den prodlení Prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.

VI.
Nebezpečí škody na Zboží, přechod vlastnického práva,
výhrada vlastnického práva

6.1.    Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem umožnění převzetí Zboží dle obchodních podmínek, příp. okamžikem marného uplynutí lhůty k převzetí Zboží dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6.2.    Pokud je předání Zboží odloženo na základě požadavku Kupujícího, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem počátku takovéhoto odkladu. V případě odložení předání Zboží na základě požadavku Kupujícího je Prodávající oprávněn ode dne doručení vyrozumění o připravenosti Zboží k jeho převzetí požadovat po Kupujícím zaplacení skladného ve výši 20,-Kč za každý započatý den skladování Zboží + DPH za jednu paletu, až do výše prokazatelně vzniklých nákladů na skladné.
6.3.    Kupující se stává vlastníkem Zboží teprve okamžikem splnění všech jeho smluvních povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy a těchto obchodních podmínek, zejména úplným zaplacením kupní ceny včetně úroků z prodlení a vyúčtovaných smluvních pokut. Do okamžiku nabytí vlastnického práva dle předchozí věty není Kupující oprávněn se zbožím jakýmkoliv způsobem disponovat, zejména jej zcizit či jakkoliv zatížit. Při prodlení s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn Zboží Kupujícímu odebrat, aniž by to bylo možné považovat za porušení smluvní povinnosti nebo odstoupení od Smlouvy. V případě odebrání Zboží podle tohoto odstavce je Prodávající povinen dodat Zboží teprve po úplném zaplacení kupní ceny vč. Úroků z prodlení a vyúčtovaných smluvních pokut.
6.4.    Kupující je povinen v případě, že Zboží není předáno a kupní cena není uhrazena, informovat neprodleně písemně Prodávajícího o prohlášení konkurzu na jeho osobu, o jeho vstupu do likvidace, o podaném návrhu na vyrovnání nebo prohlášení konkurzu. Dále je povinen bezodkladně oznámit zásah třetí osoby ve vztahu ke Zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, nebo k postoupeným nárokům, s předáním podkladů potřebných pro inventarizaci.

VII.
Ostatní ujednání

7.1.    Kupující je povinen do jednoho roku po posledním použití výsekových planžet nebo tiskových štočků na výzvu Prodávajícího zabezpečit odvoz těchto nepoužívaných prostředků ze skladovacích prostor Prodávajícího. V případě nesplnění této povinnosti se má za to, že Kupující udělil Prodávajícímu svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Prodávající tyto výsekové planžety a tiskové štočky nechal zlikvidovat na náklady Kupujícího, které se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování daňovým dokladem.
7.2.    Zboží bude dodáváno na paletách EUR vratných, rozměr 800x1200mm. Palety jsou označeny paletovými štítky s označením obalů dle dodaných kódů kupujícího. Tyto palety bude uvádět Prodávající do dodacího listu a Kupující bude jejich převzetí na dodacím listu svým podpisem potvrzovat. Palety, na nichž bylo Kupujícímu dodáno zboží, jsou vlastnictvím Prodávajícího, a Kupující se zavazuje na své náklady je vracet Prodávajícímu ve stejném množství a kvalitě ve lhůtě do 14 dní od jejich převzetí. Vrácení palet je možné při dodání Zboží jejich výměnou za jiné palety odpovídajícího technického stavu.
7.3.    V případě, že palety, které jsou vlastnictvím Prodávajícího, Kupující nevrátí do sídla Prodávajícího v uvedené lhůtě, má se zato, že veškeré nevrácené palety Kupující koupil k poslednímu dni lhůty za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 200,- Kč za jednu paletu (k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši). Vlastnické právo k paletám přechází z Prodávajícího na Kupujícího úplným zaplacením jejich ceny. Palety nabyté tímto způsobem je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím a zaslaného Kupujícímu, přičemž kupní cena za palety je splatná do 7 dní od data doručení daňového dokladu Kupujícímu.


VIII.
Nakládání se Zbožím, odpovědnost za vady Zboží

8.1.    Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost Zboží v délce trvání 6 měsíců.
8.2.    Pro zachování kvalitativních ukazatelů a trvání záruky v plném rozsahu je nutné při přepravě a skladování Zboží chránit před povětrnostními vlivy, vlhkem a sálavým teplem. Kupující prohlašuje, že byl Prodávajícím se informován o tom, že nejvhodnější prostředí pro skladování Zboží je místnost s teplotou cca 23°C a relativní vlhkostí vzduchu cca 50%.
8.3.    Vyskytnou-li se na dodaném zboží vady, je Kupující povinen bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu. Reklamace Kupujícího musí obsahovat: číslo dodacího listu, počet reklamovaných kusů a popis vady. Reklamaci vad na zboží posoudí odpovědný zástupce Prodávajícího a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Poté vydá Kupujícímu písemné vyjádření k reklamovaným vadám.
8.4.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b)    na odstranění vady opravou věci
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)    odstoupit od Smlouvy.
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
8.5.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

IX.
Technické vlastnosti Zboží

9.1.    Zboží je vyráběno v souladu se standardními technologickými postupy pro výrobu a zpracování vlnitých lepenek. Číslování jakostí vlnité lepenky a výrobků z nich odpovídá mezinárodní normě FEFCO.
9.2.    Prodávající prohlašuje, že složení Zboží, tj. výrobků z vlnitých lepenek (papír, lepidlo, barva) neobsahuje nebezpečné látky a že součet množství těžkých kovů nepřesahuje limitní hodnotu. Potvrzení shody s legislativními požadavky „Prohlášení o výrobku“, týkající se množství těžkých kovů, nebezpečných látek a recyklace materiálu zašle Prodávající Kupujícímu na vyžádání.
9.3.    Barvy a lepidla používané ve výrobě zboží - obalů jsou vodou ředitelné, ekologické a nezávadné vůči životnímu prostředí. Obalový prostředek se stává funkčním a bezpečným za předpokladu dodržení dodavatelem doporučených parametrů (manipulace, skladování, způsob uložení atp.).

X.
Mediační doložka

Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který by vzniknul ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu prostřednictvím zapsaného mediátora, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení.

XI.
Vyšší moc

11.1.    Prodávající a Kupující dohodli, že povinnosti plnit závazky ze Smlouvy se může Prodávající nebo Kupující zprostit v případě, že nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost (zejména tzv. vyšší moc). Podmínky odpovědnosti a podmínky vylučující tuto odpovědnost jsou tyto:
a)    za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala,
b)    odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů,
c)    účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
11.2.    V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami. Za události vyšší moci se považují především takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár.

XII.
Ukončení smlouvy

12.1.    Nestanoví-li smlouva nebo tyto obchodní podmínky jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy pouze v případě taxativně stanovených Smlouvou a v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
12.2.    Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé straně.
12.3.    Odstoupením smlouva včetně těchto obchodních podmínek zaniká.
12.4.    Odstoupením nezanikají:
a)    nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
b)    nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy,
c)    ujednání o volbě práva a řešení sporů.

XIII.
Závěrečné ustanovení

13.1.    Tyto podmínky jsou součástí smlouvy, která je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
13.2.    Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
13.3.    Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
13.4.    Ztratí-li některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo některé ustanovení v rámci jiných úmluv svoji platnost, nedotýká se to platnosti veškerých ostatních ustanovení a dohod.
13.5.    Pro případ doručování listin souvisejících se smlouvou (faktura, odstoupení, reklamace apod.) platí, že budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě nebo emailem. V pochybnostech platí, že listina byla doručena třetí pracovní den ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě.
13.6.    Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem 1.9.2015

POLITIKA JAKOSTI

Požadavky zákazníků jsou pro nás impulsem k přijímání takových opatření, která vedou k zajištění trvalé kvality veškerých našich dodávek. více informací

KONTAKT

HP karton
Sivice 511 PSČ: 664 07

+420 544 226 851
hpkarton@hpkarton.cz

 

02B83626

Potřebujete poradit ? ZAVOLEJTE NÁM

+420 544 226 851

Volejte